Historia i Duszpasterze

Pierwsza wzmianka o miejscowości Nowa Wieś Grodziska pochodzi z 1268 r., a o tutejszym kościele – z 1492 roku. Obecny kształt miejscowej świątyni pochodzi z lat 1704 – 1708, gdy zbudowano nowy kościół po całkowitym zburzeniu poprzedniego. W latach 1945 – 1971 Nowa Wieś Grodziska była filią Parafii Pielgrzymka, a należący obecnie do Parafii Sędzimirów – filią Parafii Raciborowice.

 

02
kościół w Nowej Wsi Grodziskiej (widok zewnętrzny)

Parafia pw. Matki Bożej Anielskiej w Nowej Wsi Grodziskiej

powstała dn. 01.07.1971 r., a jej proboszczem został mianowany ks. Krzysztof Rutkowski. Od dn. 01.07.1984 r. proboszczem Parafii został mianowany ks. Tadeusz Szczepaniak, a od 30.06.2020 r. – ks. Łukasz Langenfeld.


Parafia liczy nieco ponad 1000 osób zamieszkałych w dwóch miejscowościach – Nowa Wieś Grodziska i w Sędzimirów. Najstarsi jej mieszkańcy pochodzą z Bieszczad, głównie z miejscowości Polana (NWG) oraz z miejscowości Brzozdowce koło Lwowa (Sędzimirów). Życie religijne parafii skupia się wokół dwóch świątyń: Matki Bożej Anielskiej w Nowej Wsi Grodziskiej i Podwyższenia Krzyża św. w Sędzimirowie. Do Parafii należą też cmentarze w obu wspomnianych miejscowościach.

Patronalne święto i odpust

połączony z Parafialnym festynem Rodzinnym przeżywane jest corocznie w dniu 02 sierpnia. Wieczysta adoracja w Parafii odbywa się 02 grudnia.

kościół w Nowej Wsi Grodziskiej (wnętrze)

Kościół parafialny pw. Matki Bożej Anielskiej w Nowej Wsi Grodziskiej

wzmiankowany był już w 1429 r., wzniesiony XV w., przebudowany w latach 1704-1708, restaurowany w XIX i XX w. Jest to budowla, jednonawowa, prostokątną nawę, drewnianym stropem i trzema kondygnacjami drewnianych empor obiegającymi, wnętrze bez wydzielonego prezbiterium, obok zakrystia. Do korpusu od zachodu przylega kamienna czworoboczna wieża, ośmioboczna w zwieńczeniu hełm z prześwitem z 1824 r. i dzwonami z 1522 i 1682 r. Dach dwuspadowy, w przyziemiu wieży ostrołukowy portal z laskowaniem, kolejny uskokowy w kruchcie, oraz w zakrystii, okna w trzech rzędach półkoliste, przekute w 1855 r. Na wystrój i wyposażenie wnętrza składają się m.in. marmoryzowane parapety empor z temperowymi obrazami na deskach, związanymi cyklem biblijno-katechetycznym z 1726 r., polichromowany architektoniczny ołtarz z 1718 r., drewniana ambona z 1654 r., kamienna chrzcielnica połowy XVI w., obraz olejny z XVIII w., prospekt organowy z końca XVIII w., z instrumentem z 1923 r., kamienna kropielnica z 1819 r. W murach obwodowych renesansowy kamienny nagrobek z 1561 r., kilka kamiennych epitafiów z okresu 1635-1778.

04
kościół w Sędzimirowie (widok zewnętrzny)

Kościół filialny pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Sędzimirowie

wzmiankowany był w 1399 r., przebudowany lub zbudowany nowy w latach 1726-28, w 1730 r.; dostawiono wieżę. W pożarze, który wybuchł z dn. 11 na 12 maja z 1981 r. spłonął doszczętnie. Zachowały się jedynie kamienna chrzcielnica z przełomu XVI i XVII w., oraz kamienna kropielnica z 1826 r. Odbudowany kościół został poświęcony dn. 28 listopada 1982 roku. Jest to budowla jednonawowa założona na planie krzyża, z prostokątnym prezbiterium i kwadratową wieżą na osi dzieloną gzymsami na kondygnacje i zwieńczoną hełmem z prześwitem. Dach dwuspadowy, okna w opaskach, nad portalem kamienny kartusz herbowy. Pierwotnie nawę opasywały z trzech stron piętrowe, drewniane empory.  W elewacjach zewnętrznych znajdują się barokowe, kamienne epitafia.

kościół w Sędzimirowie (wnętrze)
06

Ks. Krzysztof Rutkowski

proboszcz w latach 1971-1984

07

Ks. Tadeusz Szczepaniak

proboszcz w latach 1984-2020

08

Ks. Łukasz Langenfeld

proboszcz od 2020 roku

Życiorysy Księży Proboszczów:

KS. KRZYSZTOF RUTKOWSKI

urodził się dnia 09 lipca 1938 r w Gdyni.  Święcenia kapłańskie przyjął 27 czerwca 1965 r. we Wrocławiu. Był Kanonikiem Honorowym Kapituły Kolegiackiej św. Krzyża we Wrocławiu oraz pierwszym proboszczem Parafii pw. Matki Bożej Anielskiej w Nowej Wsi Grodziskiej – lata 1971 – 1984. 

Zmarł we Wrocławiu w dniu 08 kwietnia 2016 roku.

 

KS. TADEUSZ SZCZEPANIAK

urodził się w 1945 roku, a wyświęcony na kapłana został 21.06.1969 r. we Wrocławiu przez ówczesnego abpa Bolesława Kominka. Po święceniach posługiwał w Kamiennej Górze, Malczycach, Wrocławiu i w Legnicy. Od 1984 r., przez 36 lat był proboszczem w Nowej Wsi Grodziskiej. Jest Kanonikiem Honorowym legnickiej Kapituły Katedralnej. 

Dnia 30.06.2020 r. przeszedł na emeryturę i obecnie mieszka w parafii Matki Bożej Miłosierdzia w Jeleniej Górze, gdzie wspomaga w posłudze miejscowych duszpasterzy.

 

KS. DR ŁUKASZ LANGENFELD

urodził się dnia 20 kwietnia 1980 r. w Lubinie jako jedno z trojga dzieci Adama i Zdzisławy z domu Sudak. Wraz z rodzicami i siostrami mieszkał w Polkowicach, gdzie ukończył Szkołę Podstawową nr 1 oraz liceum ekonomiczne w Zespole Szkół (obecnie im. Narodów Zjednoczonej Europy). Po maturze wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Legnicy, ukończył studia filozoficzno-teologiczne w Legnicy oraz na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu, gdzie zdobył tytuł magistra, a następnie doktora teologii w zakresie historii Kościoła.

Dnia 20 maja 2006 r. przyjął w katedrze legnickiej święcenia kapłańskie z rąk bpa Stefana Cichego. Posługiwał w dwóch zgorzeleckich parafiach (pw. św. Jadwigi Śląskiej oraz pw. św. Bonifacego). Na terenie dekanatu Zgorzelec zajmował się ministrantami oraz dziećmi i młodzieżą, a także posługiwał wśród polonii zamieszkującej Goerlitz. W Zgorzelcu uczył też katechezy w trzech szkołach ponadgimnazjalnych (Zespół Szkół Zawodowych im. Bohaterów II Armii Wojska Polskiego, Zespół Szkół Zawodowych i Licealnych oraz Liceum Ogólnokształcące im. Braci Śniadeckich) oraz pracował w Telewizji Kablowej „Tomków”, tworząc i prowadząc programy katolickie, które docierały do mieszkańców Łużyc Górnych – zarówno po stronie polskiej, jak i po stronie niemieckiej.

Następnie pracował w parafii pw. św. Mikołaja Biskupa we Wleniu, koło Jeleniej Góry, gdzie posługiwał jako wikariusz, kapelan Ośrodka Rehabilitacyjno-Opiekuńczego oraz Domu Pomocy Społecznej; był także reprezentantem Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Katechizował w miejscowym Zespole Szkół im. św. Jadwigi Śląskiej. W 2007 r. Biskup Legnicki zlecił mu pracę w Komisji ds. Mediów działającej w ramach I Synodu Diecezji Legnickiej (lata 2007-2012). Od ostatnich klas szkoły podstawowej stale publikuje w Ogólnopolskich Tygodnikach Katolickich „Niedziela”, „Gość Niedzielny”, „Przewodnik Katolicki” miesięcznik dla ministrantów „Króluj nam Chryste”. W czasach szkoły średniej był jednym z redaktorów „Gazety Polkowickiej”, a w czasach seminaryjnych (lata 1999 – 2005) – redaktorem naczelnym kwartalnika „Echo Seminarium”. Był twórcą i wieloletnim redaktorem naczelnym diecezjalnego pisma „Ministrare”. Stale tworzy, współtworzy i prowadzi parafialne gazetki i strony internetowe. Publikuje na wielu katolickich portalach internetowych. Znany jest z zamiłowania do głoszenia Słowa Bożego (opublikował kilkadziesiąt scenariuszy katechez oraz zbiórek i spotkań formacyjnych dla dzieci i młodzieży; wygłosił i opublikował wiele okolicznościowych i odpustowych kazań, wydał kilkanaście książek, przeważnie o tematyce teologicznej i historycznej i popularnonaukowej oraz wiele albumów o miejscach kultu. Wygłosił w Polsce oraz poza jej granicami, głównie Wielka Brytania, Czechy, Niemcy, Austria 27 serii dni skupienia i rekolekcji dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz dla kapłanów, sióstr zakonnych i osób chorych przebywających w sanatoriach i domach opieki), a także do fotografowania i podróżowania. Od 2007 r. organizuje w kraju i poza jego granicami (nie tylko w Europie) letnie i zimowe wyjazdy rekolekcyjne dla dzieci oraz kolonie i zimowiska, w których stale bierze udział ok. 120 – 180 osób, a także wczasy dla dorosłych i dla rodzin z dziećmi; poprowadził dziewiętnaście pielgrzymek zagranicznych (m.in. Włochy, Francja, Hiszpania, Portugalia, Grecja, Litwa, Ukraina, Izrael, Egipt, Meksyk, Kuba itd); przewodził też kilkudziesięciu pielgrzymkom po polskich sanktuariach oraz historycznych miejscach pamięci i kultu.

W latach 2012 – 2018 r. pracował jako wikariusz parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa i św. Jakuba w Lubaniu, gdzie zainicjował m.in. generalny remont kościoła, który rozpoczęto pod koniec 2017 roku.

W Lubaniu pełnił także funkcję katechety w miejscowym Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Adama Mickiewicza oraz kapelana Szpitala i Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Łużyckie Centrum Medyczne. Brał czyny udział w pracach związanych z nadaniem miastu patronatu św. Marii Magdaleny oraz współpracował z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, otaczając swoją szczególną troską duszpasterską rodziny, które adoptowały dzieci.

W latach 2018 – 2020 był wikariuszem w parafii pw. św. Maternusa Biskupa i Męczennika w Lubomierzu oraz katechetą w miejscowej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II. Od dn. 30 czerwca 2020 r. jest proboszczem parafii pw. Matki Bożej Anielskiej w Nowej Wsi Grodziskiej. Od dn. 01.09.2022 r. uczy katechezy w Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Pawła II w Złotoryi.